Taotlemine Taotlemise tingimused 2017.a. projektitoetuste taotlemise tingimused

2017.a. projektitoetuste taotlemise tingimused

PRIA kliendiks saab registreerida ning kliendiandmeid muuta uues e-prias.                                                                 Peale kliendiks registreerimist tööajal saab ca 10 minuti pärast vanas e-prias hakata taotlust esitama.  

Alusdokumendid:

Maaeluministri määrus nr 11 23.10.2015.a.

Määruse seletuskiri

Euroopa Parlamendi ja Nõukogu määrus (EL) nr 1305/2013 

MTÜ Partnerid arengustrateegia 2014-2020

Meede 2.1 meetmeleht  Ettevõtluse investeeringud  eelarve 187 500.-

Meede 2.2 meetmeleht  Ettevõtlikkuse ja konkurentsivõime tõstmine eelarve 21 000.-

Meede 1.2 meetmeleht Kohaliku kultuuri arendamine eelarve 90 000.-

Meede 3   meetmeleht

Koos projektitaotlusega esitatavate dokumentide nimekiri:

1. PRIA avalduse vorm - täidetakse vanas e-PRIAS

2. MTÜ Partnerite avalduse vorm meede 2.1 Ettevõtluse investeeringud

3. MTÜ Partnerite avalduse vorm meede 2.2 Ettevõtlikkuse ja konkurentsivõime tõstmine

4.MTÜ Partnerid avalduse vorm meede 1.2 Kohaliku kultuuri arendamine

5. Eelarve näidis  esitatakse kululiikide kaupa, põllumajandusmasinate seadmete puhul näidata ära kood  epria.pria.ee/epria2/app/#/hinnakataloog/valideeritud. Pakkumiskutse(d) ja hinnapakkumi(ne)sed esitatakse esimese maksetaotlusega v.a. hinnakataloogist ostetud masinad ja seadmed.

6. Ehituseelarve  ehitusteatise-või ehitusloakohustusliku hoone ehitustegevuse puhul. Pakkumiskutsed ja 3 võrreldavat hinnapakkumus esitatakse esimese maksetaotlusega

7. Väljavõte eelprojekti joonistest koos seletuskirjaga

8. Äriühingu taotlemisele eelnenud majandusaasta aruande ärakiri, kui see ei ole kättesaadav Äriregistrist

9. Ärakiri dokumendist, mis tõendab ehitise omandiõigust, mida ehitatakse või kuhu seade või inventar paigaldatakse või on antud taotlejale õiguslikul alusel kasutamiseks vähemalt 5 aastaks arvates PRIA poolt viimase toetusosa väljamaksmisest.

10. KOV-i kinnitus ehitusinvesteeringu puhul ehitusloa/kirjaliku nõusoleku vajalikkuse/mittevajalikkuse kohta.

11. Koolitusluba või väljavõte põhikirjast, et üheks tegevusalaks on koolituste,infopäevade korraldamine.

12. Lektori CV koolituste puhul

13. Projektijuhi CV - koolitused, ühisprojektid - kui küsitakse toetust projektijuhtimiseks

14. Ühisprojekti tegevuskava UUS!

15. Taotleja eelmise aasta tulude jaotus  näidis- täidab kolmas sektor 2016 ja 2017

16. MTÜ liikmete nimekiri taotluse esitamisele eelneva kuu 1 kuupäeva seisuga