Taotlemine Taotlemise tingimused 2018.a. projektitoetuste taotlemise tingimused

2018.a. projektitoetuste taotlemise tingimused

2018.a. projektitaotlused esitatakse uues e-prias. 

Projektitaotluse esitamise juhend

Projektitoetuse tegevused uues e-prias

Muudatuste esitamine

Maaeluministri määrus Määrus nr 11 23.10.2015.a. muudetud 02.11.18

Määruse nr 11 seletuskiri, määruse muudatuse seletuskiri

Riigihangete seadus

MTÜ Partnerid arengustrateegia 2014-2020

Meede 1.1 meetmeleht Elukeskkonna arendamine -  eelarve 343 809 eurot

Meede 1.2 meetmeleht Kohaliku kultuuri arendamine - eelarve 90 000 eurot

Meede 2.1 meetmeleht Ettevõtluse investeeringud - eelarve 187 500 eurot

Meede 2.2 meetmeleht Ettevõtlikkuse ja konkurentsivõime tõstmine - 21 000 eurot

Koos projektitoetuse taotlusega esitatavad lisadokumendid:

- MTÜ Partnerid avalduse vorm meede 1.1

-MTÜ Partnerid avalduse vorm meede 1.2

- MTÜ Partnerid avalduse vorm meede 2.1

- MTÜ Partnerid avalduse vorm meede 2.2

- Rendileping 

- Ehitusprojekti joonised ja seletuskiri

- Põhimõtteline tööde lahend (eskiislahendus, eelprojekt), kui taotletakse toetust ehitusprojektile

- Ehitustööde eelarve 

- Alustaval ettevõtjal, kellel puudub kohustus esitada 2017.a. maj.a. aruanne: prognoositav töötajate arv, bilansimaht või müügikäive.

- KOV-i kinnituskiri, et planeeritav tegevus ei vaja ehitusluba, kirjalikku nõusolekut ega ehitusteatist või  KOV-i kinnitus, et vastav dokument väljastatakse ehitustööde alustamisel

- Ühiste kavatsuste kokkulepe (ühisprojekt)

- Projektijuhi CV (ühisprojekt, teadmussiirde projekt)

- Koolitaja/lektori CV 

- MTÜ/SA liikmete nimekiri taotluse esitamisele eelneva kuu 1. kuupäeva seisuga

Ehitustööde hinnapakkumine - esitatakse 1.maksenõudega koos pakkumiskutsega