Taotlemine Taotlemise tingimused 2019.a. projektitoetuste taotlemise tingimused

2019.a. projektitoetuste taotlemise tingimused

LEADER määrus 11, muudetud 02.11.18

Riigihangete seadus

Teavitamise kord

 Projektitaotluste esitamise juhend e-prias

MTÜ PARTNERID MEETMETE LEHED:

Meetmeleht 1.2 - Kohaliku kultuuri arendamine. Eelarve 100 000.-

Meetmeleht 2.1 - Ettevõtluse investeeringud. Eelarve 200 000.-

Meetmeleht 2.2 - Ettevõtlikkuse ja konkurentsivõime tõstmine. Eelarve 25 000.-

 NÕUTAVAD DOKUMENDID:

 M1.2_Avaldus_2019 

M2.1_Avaldus_2019

M2.2_Avaldus_2019

Ühisprojekti kokkuleppe vorm

- Rendileping

- Ehitusprojekti joonised ja seletuskiri

- Põhimõtteline tööde lahend (eskiislahendus, eelprojekt), kui taotletakse toetust ehitusprojektile

- Ehitustööde eelarve

- Alustaval ettevõtjal, kellel puudub kohustus esitada 2017.a. maj.a. aruanne: prognoositav töötajate arv, bilansimaht või müügikäive.

- KOV-i kinnituskiri, et planeeritav tegevus ei vaja ehitusluba, kirjalikku nõusolekut ega ehitusteatist või KOV-i kinnitus, et vastav dokument väljastatakse ehitustööde alustamisel

- Projektijuhi CV (ühisprojekt, teadmussiirde projekt)

- Koolitaja/lektori CV

- MTÜ/SA liikmete nimekiri taotluse esitamisele eelneva kuu 1. kuupäeva seisuga

Ehitustööde hinnapakkumine - esitatakse 1.maksenõudega koos pakkumiskutsega