MTÜ Partnerid arengustrateegia 2014 - 2020   kinnitatud 27.10.2015.a.üldkoosolekul

 

Maaeluministri määrus 23.10.2015 nr 11 Kohaliku tegevusgrupi toetus ja
LEADER-projektitoetus

Seletuskiri määruse juurde

Hindamiskriteeriumid strateegia hindamiseks

2017.a. MTÜ Partnerid liikmete rahulolu-uuring


 MTÜ Partnerid tegevuspiirkonna arengustrateegia 2014 - 2020 lisad:

Lisa 1 Strateegia sidusustabel

Lisa 2 MTÜ Partnerid tegevuspiirkonna välis-ja sisekeskkonna analüüs ning probleemide ja vajaduste uuring

Lisa 3 MTÜ Partnerid liikmete ja projektitoetuste taotlejate rahulolu-uuring

Lisa 4 MTÜ Partnerid tegevuspiirkonna elukeskkonnaga rahulolu-uuring

Lisa 5 MTÜ Partnerid tegevuspiirkonna ettevõtluse uuring

Lisa 6 MTÜ Partnerid tegevuspiirkonna arenguvajadused ja väljakutsed


Uue perioodi strateegia koostamise juhendmaterjalid:

Põllumajandusministri määrus 14.10.2014 nr 85

Määruse seletuskiri

Käsiraamat

Strateegia hindamiskriteeriumid

 Mittetulundusühing Partnerid on valmistumas järgmiseks Euroopa Liidu rahastamisperioodiks 2014-2020.

Soovide välja selgitamiseks viiakse läbi  kaasamisseminarid, kuhu on oodatud osalema kõik piirkonna ettevõtjad, avaliku ja kolmanda sektori esindajad ning teised kogukonna arendamisest huvitatud isikud.

Kaasamisseminarid toimuvad:

Neljapäeval, 15.jaanuaril 2015.a. kell 17:00 Sõmeru vallamaja saalis  ettevõtjatele

Neljapäeval, 12.veebruaril 2015.a. kell 17:00 Kadila Seltsimajas avaliku ja kolmanda sektori esindajad ning teised kogukonna arendamisest huvitatud isikud.

Kõigil osalejatel palun kindlasti registreerida hiljemalt 4 päeva enne seminari toimumist: info@mtupartnerid.eu

TULE JA MÕTLE KAASA!!!

MTÜ Partnerid tegevmeeskond

Info:  info@mtupartnerid.eu

 MTÜ PARTNERID TEGEVUSPIIRKONNA ARENGUSTRATEEGIA 2014 -2020 TÖÖVERSIOON

Palun tee oma ettepanekud, arvamused allpool oleval tagasiside vormil või saada e-postiga aadressil info@mtupartnerid.eu   hiljemalt 31.jaanuariks 2015.a.

Paberkandjal on tööversioon kättesaadav piirkonna KOV-ides ning nende poolt väljavalitud raamatukogudes ja seltsimajades. Ka sinna on võimalik kommentaare, ettepanekuid kirjutada kuni 31.jaanuar 2015.a.

Paberkandjal versiooni jagame ka MTÜ Partnerite büroos, kel soovi, tulge palun võtke!

Strateegia kinnitatud 09.06.15 üldkoosolekul 

Põllumajandusministeeriumi hinnang strateegiale

Tagasiside vorm