Uudised Sündmused M 2.1 ja 2.2 projektitaotlused esitati PRIA-sse

M 2.1 ja 2.2 projektitaotlused esitati PRIA-sse

  

MTÜ Partnerid esitas 17.mail  k.a. kõik meetmetesse 2.1  ja 2.2  esitatud projektitaotlused PRIA-sse. Hindamistulemusest tulenevat ettepanekut taotluse rahuldamise või mitterahuldamise kohta saab vaadata vanast e-PRIA-st teadete alt.  Kokku esitati meetmesse 2.1 -  23 taotlust, taotletav toetus kokku 169 808,12 eurot.  Meetme eelarve 2017.a. on 187 500 eurot. Hindamistulemustest tulenevalt tehti PRIA-le rahastamisettepanek 18  taotlusele summas 133 008,12 eurot.

 Meetmesse 2.2 esitati 1 taotlus, taotletav toetus summas 3483,95 eurot. Hindamistulemustest tulenevalt tehti PRIa-le rahastamisettepanek.

Alates 18.maist  k.a. võivad rahastamisettepaneku saanud projektitaotlejad omal vastutusel alustada tegevuste elluviimisega. PRIA kontrollib rahastamisettepaneku saanud projektitaotluste nõuetele vastavust ja esitatud andmete õigsust ning projektitoetuse taotleja ja toetatava tegevuse vastavust Euroopa Liidu õigusaktides, Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduses, arengukavas ja määruses sätestatud nõuetele ning teeb projektitaotluse osalise või täieliku rahuldamise otsuse või rahuldamata jätmise otsuse 60 tööpäeva jooksul arvates päevast, millal MTÜ Partnerid esitas PRIA-le paremusjärjestuse ettepaneku. Vajadusel võib PRIA otsuse tähtaega pikendada kuni 90 tööpäevani.

Vaide saab esitada pärast PRIA-lt projektitaotluse rahuldamata jätmise otsuse saamist PRIA-le.

 

Ilusat kevadet!