MTÜ Partnerid teadmussiirde projekt.

Eesmärk:  Saada inspiratsiooni, uusi ideid, teadmisi ning vahetada kogemusi kohaliku toidu tootmise ning muu ettevõtluse alal ning turundamise valdkonnas. Lisaks vahetada kogemusi kuidas lõunanaabrite väiketootjad on toime tulnud koroona ajal ja järgselt ning kas ja kuidas toetasid sellel ajal LEADER tegevusgrupid piirkonna väikeettevõtjaid. Kuidas toimub Lätis projektitaotluste hindamine ning koostöö erinevate sektorite vahel. Loodame leida koostööpartnereid uueks perioodiks.

Sihtgrupp: piirkonna ettevõtjad, MTÜ-de ja KOV-ide esindajad, juhatuse ja hindamiskomisjoni liikmed, tegevtöötajad.

Eelarve: 14 250 eurot

Toetus VTA: 3999,97 eurot


Juhtpartner:  MTÜ Peipsi-Alutaguse Koostöökoda (PAK)

Partnerid: MTÜ Arenduskoda, MTÜ Kirderanniku Koostöökogu  (KIKO), MTÜ Virumaa Koostöökogu (VIKO),  MTÜ PAIK, Virumaa Rannakalurite Ühing (VRKÜ) ja  MTÜ Partnerid

Projekti eesmärgid:

- muuta Viru võrgustik tugevamaks;

- arendada Virumaale tugev ja motiveeritud LEADER võrgustik, mis on saanud teadmisi ja innovaatilisi ideid piirkonna arendamiseks;

-analüüsida ja arutleda ühiselt Virumaa tegevusgruppide  strateegiate ja nende elluviimise ning tulemuste üle perioodi lõpus.

Kasusaajad:

Kasusaajateks on tegevuspiirkondade  kogukonnad, ettevõtjad, kohalikud omavalitsused, arendusorganisatsioonid,  koostöövõrgustikud ja vabatahtlikud aktivistid. Kaudseteks kasusaajateks on kõik piirkonna elanikud - suurenenud kvaliteetsete projektide arvu tõttu tõuseb piirkonna tulubaas, mis omakorda aitab kaasa uute töökohtade tekkele ning investeeringute suurenemiseke piirkonnas.

Virumaa LEADER koostöövõrgustik on tugev ja motiveeritud, saanud uusi ja innovaatilisi teadmisi, mida kasutatakse piirkonna arendamisel,.

Koostööprojekti eelarve on aastatel 2020-2022 kokku  184 596 eurot, Partnerid eelarve on 22 233,00, toetus 20 009,70 eurot.


Partnerid: Arenduskoda -juhtpartner; Ida-Harju Koostöökoda; PAIK, Partnerid ja Põhja-Harju Koostöökogu.

Projekti üldeesmärk: Põhja-Eestist on kujunenud üle Eestiliselt tuntud toidupiirkond.

Projekti otsesed eesmärgid:  

- Põhja-Eesti kohaliku toit võrgustik toimib koos ettevõtjatega, sinna on kaasatud kõik märgisekandjad ja toiduga seotud piirkonna organisatsioonid, võrgustikul on välja kujunenud oma töökord ja traditsioonilised tegevused.

- Piirkonnas toimuvad üle aasta toitu sh. jooke tutvustavad konkursid, mille eesmärgiks on tutvustada ja tunnustada meie ettevõtjate tooteid.

- Põhja-Eesti kohaliku toidu märgis on projektis osalevate partnerite tegevuspiirkondade ettevõtjate ja tarbijate hulgas tuntud ja usaldatud.

- Piirkonna kohaliku toidu ja toiduga seotud ettevõtted on Eestis nähtavad ja eristuvad läbi Põhja-Eesti kohaliku toidumärgise.

- Piirkonnas tegutsevad kokad ja toitlustusasutused on teadlikud Põhja-Eesti kohaliku toidu ettevõtjatest ja nende toodetest, teenustest.

Sihtgrupid projektis:

-  Piirkonna kohaliku toiduga seotud ettevõtted: toidutootjad, käitlejad, toitlustajad, kohalikud kauplused; toidu tarbijad jne.

 

Eelarve:   11 100.- s.h. toetus 9 990.-

  

 


Partner: Vinni Vallavalitsus

Eesmärk: Elu on inimese parim aeg ning seetõttu on projekti eesmärgiks tõsta MTÜ Partnerid piirkonna inimeste teadlikkust: kuidas püsida suure töökoormuse ja tormava elutempo juures terve? Kuidas haigusi ennetada, leevendada ja ravida juba tekkinud sümptomeid? Projekt aitab kaasa maapiirkonna elukvaliteedi suurendamisele, koostöötahte ning sotsiaalsete suhete tugevdamisele läbi teadmiste ja kogemuste omandamise ning kogukonna sidususe suurenemisele läbi ühistegevuste.
 

Sihtgrupp: MTÜ Partnerid piirkonna elanikud

Eelarve: 11 111,12 eurot

Toetus: 10 000 eurot

 

 

 


 

 


Koostööpartnerid:  MTÜ Ida-Harju Koostöökoda (juhtpartner), MTÜ Partnerid ja GAL Colinele Prahovei (Rumeenia)

 Projekti eesmärgid on:
Tugevdada koostööd maapiirkondade vahel ning tutvustada LEADER programmi nooremale generatsioonile vanuses 17 - 29:
1. Arendada rahvusvahelist maapiirkonna / linnalähedase (maa)piirkonna noorte võrgustikku;
2. Julgustada noori / nooremat generatsiooni jääma maapiirkonda ning osalema senisest enam oma kodupiirkonna arengus.
 

Projekti sihtgrupiks on noored erinevatest regioonidest, sealhulgas:
• Maapiirkonna/linnalähedase maapiirkonna noorukid vanuses 17-29, kes hetkel ei õpi ega tööta;
• Maapiirkonna/linnalähedase maapiirkonna noorukid vanuses 17-29, kes hetkel õpivad (keskkoolis, kutsekoolis, ülikoolis vms);
• Maapiirkonna/linnalähedase maapiirkonna noorukid, kes on motiveeritud omandama uusi oskusi läbi projektitegevuses vabatahtlikuna osalemise. 

Eelarve: 33 334 eurot

Toetus: 30 000 eurot
 

                         

 


 MTÜ Partnerid teadmussiirde projekt.

Eesmärk: Saada kogemusi Avatud talude päeva paremaks korraldamiseks ning piirkonna turundamiseks.

Sihtgrupp: MTÜ Partnerid piirkonna ettevõtjad, MTÜ-d, KOV-ide esindajad

Eelarve: 11 111,12 eurot

Toetus VTA abi osalejatele: 10 000 eurot


Eesti sisene MTÜ Partnerid teadmussiirde projekt.

Eesmärk: põhjaranniku kui turismiobjekti parem turundamine läbi hiidlaste kogemuste

Sihtgrupp: MTÜ Partnerid piirkonna ettevõtjad, MTÜ-d, KOV-ide esindajad. 

Eelarve: 4445, 45

Toetus VTA: 4000,00


 Eesti sisene koostööprojekt "Pealinnast Piirilinna" astatel 2017-2020

Partnerid: juhtpartner - MTÜ Põhja-Harju Koostöökogu, partnerid - MTÜ Arenduskoda, MTÜ Virumaa Koostöökogu, MTÜ KIrderanniku Koostöökogu, MTÜ Virumaa Rannakalurite Ühing ja MTÜ Partnerid. 

Eesmärk: põhjaranniku kui turismiobjekti turundamine läbi erinevate tegevuste

Sihtgupp: Tallinna ja Narva vahel asuvad turismiettevõtjad

Eelarve: 14 000.-

Toetus: 12 600.-


 Partner: MTÜ Virumaa Mahetootjad

Eesmärk:1) Tutvustada, väärtustada ja propageerida kohaliku toidu (sh mahetoit) kasutamist, viia kokku kohaliku tooraine tootjad ja tarbijad, õppida oma ala tipptegijatelt.
Sihtgrupp: MTÜ Partnerid piirkonna elanikkond.

2) Koguda Partnerite piirkonna rahvatähtpäevade traditsiooniliste toitude retsepte ning neid kaasajastada.
Sihtgrupp: MTÜ Partnerid piirkonna elanikkond

Eelarve: 11 400.-

Toetus: 10 000.-


 Rahvusvaheline koostööprojekt "YEAH - Noorte ettevõtlikkuse arendamine.

Partnerid: Soome tegevusgrupp Aktiivinen Pohjoinen Satakunta, Tšehhi tegevusgrupp CINOVECO, MTÜ Järva Arengu Partnerid

Eesmärk: Projekti eesmärk on noorte ettevõtlikkuse arendamine läbi

noorte ja noortega tegelejate õppereiside, laagrite ja kogemuste vahetamise.

Projekti lõpuks on noored ettevõtlikumad, teadlikud oma oskustest ja võimalustest,

noored oskavad oma ideid kirjeldada ja leida võimalusi nende elluviimiseks.

Noortega tegelevad inimesed oskavad noori suunata ja neil on praktilised

kogemused, kuidas toetada noorte ettevõtlikkust

Eelarve: 34 500

Toetus: 31 050

 


 Koostööprojekt "Põhja-Eesti kohalik toit"

Partnerid: MTÜ Arenduskoda, MTÜ Ida-Harju Koostöökoda, MTÜ PAIK

Eesmärk: Põhja-Eesti kohaliku toidu ja sellega seotud piirkonna ettev6tluse edendamine.

Projekti otsesed eesmärgid :

- P6hja-Eesti kohaliku toidu märgis on projektis osalevate partnerite tegevuspiirkondade

ettev6tjate ja tarbijate hulgas tuntud ja usaldatud

- Aastaks 2020 on vahemalt 80 organisatsiooni oma tootele v6i teenusele märgise

taotlenud.

- P6hja-Eesti kohaliku toidu märgisest on olemas visuaal ja lühitutvustus lisaks

eesti keelele veel vähemalt kahes keeles, mille abil P6hja-Eesti toodangut turundada

teistes riikides.

- piirkonna kohaliku toidu ja toiduga seotud ettev6tted on Eestis nähtavad ja eristuvad

läbi P6hja-Eesti kohaliku toidumärgise.

- Koos ettev6tjatega on saavutatud üihtne arusaam kuidas P6hja-Eesti kohalik toit

j6uaks meie piirkondade koolide, lasteaedade ja teiste köökide lauale.

Eelarve: 21 052,70

Toetus:18 947,43

 


Ühisprojekt "Kohaliku toidu päevade korraldamine, projekti tulemuste tutvustamine ning lõpuseminari korraldamine"

Partner: MTÜ Virumaa Mahetootjad

Eesmärgid: juuli 2016 - sept. 2018 tutvustada, väärtustada ja propageerida kohaliku toidu (sh mahetoit) kasutamist piirkonna koolides ja lasteaedades.

Projekti eelarve: 12 100,00

Toetus:              10 000,00