Määruse muudatus nr 11, 18.05.20

LEADER määrus  nr 11, muudetud 09.09.2019

Riigihangete seadus

Teavitamise kord

Projektitaotluse esitamise juhend e-prias

MTÜ PARTNERID MEETMETE LEHED:

Meetmeleht 1.2 - Kohaliku kultuuri arendamine. Eelarve 60 000

Meetmeleht 2.1 - Ettevõtluse investeeringud. Eelarve 152 000

Meetmeleht 2.2 - Ettevõtlikkuse ja konkurentsivõime tõstmine. Eelarve 20 000.-

NÕUTAVAD DOKUMENDID:

M1.2 Partnerite avaldus

M2.1 Partnerite avaldus

M2.2 Partnerite avaldus

Ühisprojekti kokkulepe

Rendileping

Ehitusprojekti joonised ja seletuskiri

Ehitustööde eelarve

2019.a. esialgne bilanss ja kasumiaruanne

Pakkumiskutse

Hinnapakkumused


LEADER määrus 11, muudetud 02.11.18

Riigihangete seadus

Teavitamise kord

 Projektitaotluste esitamise juhend e-prias

MTÜ PARTNERID MEETMETE LEHED:

Meetmeleht 1.2 - Kohaliku kultuuri arendamine. Eelarve 100 000.-

Meetmeleht 2.1 - Ettevõtluse investeeringud. Eelarve 200 000.-

Meetmeleht 2.2 - Ettevõtlikkuse ja konkurentsivõime tõstmine. Eelarve 25 000.-

 NÕUTAVAD DOKUMENDID:

 M1.2_Avaldus_2019 

M2.1_Avaldus_2019

M2.2_Avaldus_2019

Ühisprojekti kokkuleppe vorm

- Rendileping

- Ehitusprojekti joonised ja seletuskiri

- Põhimõtteline tööde lahend (eskiislahendus, eelprojekt), kui taotletakse toetust ehitusprojektile

- Ehitustööde eelarve

- Alustaval ettevõtjal, kellel puudub kohustus esitada 2017.a. maj.a. aruanne: prognoositav töötajate arv, bilansimaht või müügikäive.

- KOV-i kinnituskiri, et planeeritav tegevus ei vaja ehitusluba, kirjalikku nõusolekut ega ehitusteatist või KOV-i kinnitus, et vastav dokument väljastatakse ehitustööde alustamisel

- Projektijuhi CV (ühisprojekt, teadmussiirde projekt)

- Koolitaja/lektori CV

- MTÜ/SA liikmete nimekiri taotluse esitamisele eelneva kuu 1. kuupäeva seisuga

Ehitustööde hinnapakkumine - esitatakse 1.maksenõudega koos pakkumiskutsega 


2018.a. projektitaotlused esitatakse uues e-prias. 

Projektitaotluse esitamise juhend

Projektitoetuse tegevused uues e-prias

Muudatuste esitamine

Maaeluministri määrus Määrus nr 11 23.10.2015.a. muudetud 02.11.18

Määruse nr 11 seletuskiri, määruse muudatuse seletuskiri

Riigihangete seadus

MTÜ Partnerid arengustrateegia 2014-2020

Meede 1.1 meetmeleht Elukeskkonna arendamine -  eelarve 343 809 eurot

Meede 1.2 meetmeleht Kohaliku kultuuri arendamine - eelarve 90 000 eurot

Meede 2.1 meetmeleht Ettevõtluse investeeringud - eelarve 187 500 eurot

Meede 2.2 meetmeleht Ettevõtlikkuse ja konkurentsivõime tõstmine - 21 000 eurot

Koos projektitoetuse taotlusega esitatavad lisadokumendid:

- MTÜ Partnerid avalduse vorm meede 1.1

-MTÜ Partnerid avalduse vorm meede 1.2

- MTÜ Partnerid avalduse vorm meede 2.1

- MTÜ Partnerid avalduse vorm meede 2.2

- Rendileping 

- Ehitusprojekti joonised ja seletuskiri

- Põhimõtteline tööde lahend (eskiislahendus, eelprojekt), kui taotletakse toetust ehitusprojektile

- Ehitustööde eelarve 

- Alustaval ettevõtjal, kellel puudub kohustus esitada 2017.a. maj.a. aruanne: prognoositav töötajate arv, bilansimaht või müügikäive.

- KOV-i kinnituskiri, et planeeritav tegevus ei vaja ehitusluba, kirjalikku nõusolekut ega ehitusteatist või  KOV-i kinnitus, et vastav dokument väljastatakse ehitustööde alustamisel

- Ühiste kavatsuste kokkulepe (ühisprojekt)

- Projektijuhi CV (ühisprojekt, teadmussiirde projekt)

- Koolitaja/lektori CV 

- MTÜ/SA liikmete nimekiri taotluse esitamisele eelneva kuu 1. kuupäeva seisuga

Ehitustööde hinnapakkumine - esitatakse 1.maksenõudega koos pakkumiskutsega


PRIA kliendiks saab registreerida ning kliendiandmeid muuta uues e-prias.                                                                 Peale kliendiks registreerimist tööajal saab ca 10 minuti pärast vanas e-prias hakata taotlust esitama.  

Alusdokumendid:

Maaeluministri määrus nr 11 23.10.2015.a.

Määruse seletuskiri

Euroopa Parlamendi ja Nõukogu määrus (EL) nr 1305/2013 

MTÜ Partnerid arengustrateegia 2014-2020

Meede 2.1 meetmeleht  Ettevõtluse investeeringud  eelarve 187 500.-

Meede 2.2 meetmeleht  Ettevõtlikkuse ja konkurentsivõime tõstmine eelarve 21 000.-

Meede 1.2 meetmeleht Kohaliku kultuuri arendamine eelarve 90 000.-

Meede 3   meetmeleht

Koos projektitaotlusega esitatavate dokumentide nimekiri:

1. PRIA avalduse vorm - täidetakse vanas e-PRIAS

2. MTÜ Partnerite avalduse vorm meede 2.1 Ettevõtluse investeeringud

3. MTÜ Partnerite avalduse vorm meede 2.2 Ettevõtlikkuse ja konkurentsivõime tõstmine

4.MTÜ Partnerid avalduse vorm meede 1.2 Kohaliku kultuuri arendamine

5. Eelarve näidis  esitatakse kululiikide kaupa, põllumajandusmasinate seadmete puhul näidata ära kood  epria.pria.ee/epria2/app/#/hinnakataloog/valideeritud. Pakkumiskutse(d) ja hinnapakkumi(ne)sed esitatakse esimese maksetaotlusega v.a. hinnakataloogist ostetud masinad ja seadmed.

6. Ehituseelarve  ehitusteatise-või ehitusloakohustusliku hoone ehitustegevuse puhul. Pakkumiskutsed ja 3 võrreldavat hinnapakkumus esitatakse esimese maksetaotlusega

7. Väljavõte eelprojekti joonistest koos seletuskirjaga

8. Äriühingu taotlemisele eelnenud majandusaasta aruande ärakiri, kui see ei ole kättesaadav Äriregistrist

9. Ärakiri dokumendist, mis tõendab ehitise omandiõigust, mida ehitatakse või kuhu seade või inventar paigaldatakse või on antud taotlejale õiguslikul alusel kasutamiseks vähemalt 5 aastaks arvates PRIA poolt viimase toetusosa väljamaksmisest.

10. KOV-i kinnitus ehitusinvesteeringu puhul ehitusloa/kirjaliku nõusoleku vajalikkuse/mittevajalikkuse kohta.

11. Koolitusluba või väljavõte põhikirjast, et üheks tegevusalaks on koolituste,infopäevade korraldamine.

12. Lektori CV koolituste puhul

13. Projektijuhi CV - koolitused, ühisprojektid - kui küsitakse toetust projektijuhtimiseks

14. Ühisprojekti tegevuskava UUS!

15. Taotleja eelmise aasta tulude jaotus  näidis- täidab kolmas sektor 2016 ja 2017

16. MTÜ liikmete nimekiri taotluse esitamisele eelneva kuu 1 kuupäeva seisuga

 


 KÕIK TAOTLUSED ESITATAKSE LÄBI VANA e-PRIA!      www.pria.ee/et/ePRIA

Taotlejana tuleb ennast registreerida samuti vanas e-PRIA-s. Küsimuste ja probleemide korral helistada PRIA Registrite osakonna infotelefonil  731 23 11

Sisselogimine e-PRIA-sse video

LEADER projektitoetuste esitamise juhend e-PRIAS

 LEADER meetme raames antava kohaliku tegevusgrupi ja projektitoetuse saamise nõuded, toetuse taotlemise ja toetuse taotlemise kord  Maaeluministri määrus nr 11 23.10.2015.a. ning määruse rakendamise seletuskiri

M 1.1 Meetmeleht Elukeskkonna investeeringud 

M 1.2 Meetmeleht Kohaliku kultuuri arendamine 

M 2.1 Meetmeleht Ettevõtluse investeeringud 

M 2.2 Meetmeleht Ettevõtlikkuse ja konkurentsivõime tõstmine

M 3 Meetmeleht Koostöö arendamine 

 Riigiabi register Rahandusministeeriumi lehel

Meetmete ja tegevuste liikide sihtvaldkonnad

Toetuse määrad

Põllumajandusmasinate/seadmete hinnakataloog:  epria.pria.ee/epria2/#/hinnakataloog/valideeritud

PRIA riigihangetest:  http://www.pria.ee/et/oluline-info/vaade/riigihangetest/riigihanked/

Abiks taotlejale PRIA slaidid

Taotlusega esitatavate dokumentide vormid:

1. Projektitaotlus vorm täidetakse e-PRIA-s

2. MTÜ Partnerid projektitaotluste avalduste vormid:

   - Meede  1.2 ja Meede 2.1

   - Meede 1.1 ja Meede 2.2

3. Taotleja eelmise majandusaasta tulude jaotus - täidab kolmas sektor

4. Ühisprojekti tegevuskava - ühisprojektide puhul (nn.pehmed tegevused)

5. Eelarve näidis - v.a. ehitustegevus

6. Ehitustegevuse eelarve - täidab taotleja väljavalitud hinnapakkumuse alusel

7. Ehitustegevuse hinnapakkumus